Strona Główna Artykuły Forum Kategorie Newsów Lipiec 21 2018 09:13:12
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Forum
Kategorie Newsów
Galeria
Kontakt
Aktualności
O szkole
Konkursy
Kadra
historia
Prawo szkolne
Obowiązek szkolny
Statut szkoły
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: michaelxox
Prawo szkolne
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - gimnazjum I. OCENIANIE I JEGO ROLA 1.Ocenianiu podlegają: 1)osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2)zachowanie ucznia. 2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. II. CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Diagnoza a) wspieranie kariery ucznia, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za proces uczenia się, b) rozpoznanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia, c) gromadzenie informacji, rozpoznanie i upowszechnianie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z programów nauczania, dla rzetelnego wnioskowania o jego osiągnięciach, d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dla podniesienia efektów nauczania. 2. Motywacja a) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, aktywne angażowania ucznia w proces uczenia się oraz stwarzania sytuacji do podejmowania przez niego działań z tym związanych, b) ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy, c) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, d) ukształtowanie jego umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowania się nim we własnym działaniu, e) nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych, f) wyrabianie u uczniów umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami oraz podejmowania ryzyka, g)spowodowanie świadomego udziału wszystkich zainteresowanych w procesie oceniania, h) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, programów oddziaływań, adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb, i) formułowanie oceny. 3. Informacja a) dostarczanie rodzicom(prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach ich dzieci (podopiecznych), a nauczycielom - informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia. III. ZASADY SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Zasada jawności. 2. Zasada systematyczności w gromadzeniu informacji o osiągnięciach uczniów. 3. Zasada zgodności wymagań nauczycielskich ze standardami edukacyjnymi. 4. Zasada kryterialności ocen ,wynikająca z przedmiotowych systemów oceniania. 5. Zasada różnorodności metod oraz form sprawdzania i oceniania. 6. Zasada komunikatywności komentarza towarzyszącego ocenie. 7. Zasada uznania pierwszeństwa informacji pozytywnej o osiągnięciach ucznia nad ujawnieniem braków. 8. Zasada wskazywania uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu i uczeniu się. 9.Zasada zachowania elastyczności w stanowieniu wymagań wobec uczniów o specyficznych trudnościach. IV. SKALA I SPOSÓB OCENIANIA 1.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1.1 .formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 1.2 .ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 1.3 .ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 1.4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 1.5. ustalanie rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w p. 9; 1.6.ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (półroczealnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 1.7.ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 2.1.wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (półroczealnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2.2.sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 2.3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 4.1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 4.2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 5. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w p. 2.1., do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem p. 5.1. i 5.2. 5.1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w p. 2.1., do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.- tekst ujednolicony z dnia 2 lipca 2004r., zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3. 5.2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt. 2.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 6.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 7.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 7.1 W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 8. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w ustawie w art.71b ust.3b , zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem p 8.1.Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 8.1. Jeżeli wprowadzi się drugi język obcy ,to w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 8.2.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony’’ 9.Stosuje się następującą skalę stopni: STOPIEŃ SKRÓT LITEROWY OZNACZENIE CYFROWE celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny cel. bdb db dst dop ndst 6 5 4 3 2 1 9.1.Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: STOPIEŃ CELUJĄCY- otrzymuje uczeń , który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. STOPIEŃ BARDZO DOBRY- otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. STOPIEŃ DOBRY- otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. STOPIEŃ DOSTATECZNY- otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY- otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności. STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY- otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach umożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. Ponadto w ocenie bieżących postępów ucznia stosuje się ocenę słowną mającą na celu systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć oraz system znaków ( +, - ). 9.2 Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 9.3 Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 10. Podstawą WSO są PSO. 10.1. Przedmiotowy system oceniania obejmuje: - merytoryczne wymagania przedmiotu, - „ technikę ” oceniania. 10.2. Merytoryczne wymagania przedmiotu to szczegółowe cele wyrażone w formie czynności uczniów z podziałem na czynności podstawowe ( na ocenę dop. i dst.) oraz ponadpodstawowe (na ocenę db. , bdb i cel.). 10.3 Technika oceniania to indywidualny zapis nauczyciela dotyczący sposobu oceniania pracy ucznia na lekcji i w domu. W technice oceniania uwzględnia się: a) prace klasowe b) sprawdziany krótkie - tzw. kartkówki c) odpowiedzi ustnej d) prace domowe e) inne prace ucznia - uczeń może być również oceniony za aktywność na lekcji, pracę w grupach, rozwiązywanie zadań i problemów, ćwiczenia laboratoryjne i posługiwanie się sprzętem, przygotowanie referatów itp. f) w przypadku wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, informatyki ocenianiu podlegają ćwiczenia praktyczne. Prace te mogą być oceniane stopniem, w formie zaliczenia lub w innej formie określonej w PSO. 11. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. Ustala się minimalną ilość ocen cząstkowych(bieżących) dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym: - 1 godzina – minimum 3 oceny w półroczeze, - 2 godziny – minimum 4 oceny w półroczeze, - 3 godziny i więcej – minimum 5 ocen w półroczeze, 12. Nauczyciele przy ocenianiu prac pisemnych, sprawdzianów i kartkówek stosują przelicznik procentowy na poszczególne stopnie: - 0 – 29% - niedostateczny, - 30 – 50% - dopuszczający, - 51 – 74% - dostateczny - 75 – 90% - dobry - 91 – 100% - bardzo dobry - 91 – 100% + zadania dodatkowe - celujący 13. Elementem oceny ucznia jest samoocena. 14. Uczniowie i rodzice(prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o czynionych przez ucznia postępach. Sposoby przekazywania informacji zwrotnej: a) nauczyciel w relacji z uczniem: - przeprowadzając rozmowę indywidualną, - pisząc notatkę w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym, - recenzując pracę ucznia. b) wychowawca w relacji z rodzicami (prawnymi opiekunami): - telefonicznie, - podczas rozmowy indywidualnej, - pisząc notatkę w dzienniczku ucznia, w zeszycie lub pisząc list, - w czasie szkolnych zebrań z rodzicami. 15.Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. V. SKALA I TRYB USTALANIA ORAZ SPOSÓB FORMUŁOWANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (do 30 września) informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 2. Oceny zachowania są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 3.1 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 3.2 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3.3dbałość o honor i tradycje szkoły; 3.4 dbałość o piękno mowy ojczystej; 3.5dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 3.6 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 3.7okazywanie szacunku innym osobom. 4.Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: ocenę wzorową - otrzymuje uczeń, który jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów i spełnia wszystkie wymagania wyrażające ocenę zachowania. ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania wyrażające ocenę z zachowania ocenę dobrą - otrzymuje uczeń , który przeważnie spełnia wymagania wyrażające ocenę zachowania. ocenę poprawną - otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom wyrażającym ocenę zachowania, ale stosuje się do środków zaradczych. ocenę nieodpowiednią - otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom wyrażającym ocenę zachowania ocenę naganną - otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom wyrażającym ocenę zachowania, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku. 5. Regulamin ustalania oceny zachowania ucznia Gimnazjum w Wielgiem jest określony przez wewnątrzszkolny system oceniania. 5.1.Postanowienia ogólne: 1)Ocena zachowania ucznia wyraża opinię o spełnianiu przez ucznia jego obowiązków szkolnych, pracy nad rozwojem własnej osobowości, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i dorosłych oraz pracy w organizacjach samorządowych, kołach zainteresowań, artystycznych i innych. 2)Ocenę zachowania ustala się niezależnie od stopni i przedmiotów nauczania. 3)Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem klasowym, uwzględniając opinię innych pracowników szkoły. 4)Oceny zachowania powinny być ustalone w terminie 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 5)Ocena z zachowania dotyczy I okresu nauki szkolnej lub roku szkolnego. 6)Na prośbę ucznia lub rodzica wychowawca jest zobowiązany wyjaśnić zainteresowanemu, jakimi kryteriami kierował się ustalając ocenę zachowania. 7)Wychowawca przedstawia oceny zachowania na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej i uzasadnia oceny nieodpowiednie, naganne oraz inne na prośbę członków rady. 8)Rada pedagogiczna w wyniku dyskusji może wnioskować o zmianę oceny zachowania ucznia. 9)O podwyższenie oceny zachowania może wnioskować również samorząd uczniowski. 10)Wychowawca klasy może odstąpić od ustalonych kryteriów i obniżyć ocenę zachowania w przypadku: -konfliktu ucznia z prawem, - poważnego naruszenia praw i obowiązków ucznia -gdy uczeń systematycznie narusza normy prawa szkolnego a stosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów. 11)Uczeń, który w rażący sposób naruszył regulamin ustalania oceny zachowania (pow 20 punktów za jedno przewinnienie) nie może otrzymać oceny wzorowej. 5.2.Zasady systemu punktowego: 1)Każdy uczeń otrzymuje 100 punktowy kredyt i może otrzymać ocenę z zachowania: -wzorowe 170 punktów i więcej -bardzo dobre od 140 do 169 punktów -dobre od 110 do 139 punktów -poprawne od 80 do 109 punktów -nieodpowiednie od 40 do 79 punktów -naganne poniżej 40 punktów 2)Do 100 punktowego kredytu dodajemy za: a) konkursy przedmiotowe, plastyczne, turystyczne i inne -etap szkolny / I etap/ za I miejsce 20 punktów za II miejsce 15 punktów za III miejsce 10 punktów za udział w konkursie/ etap szkolny/ do 5 punktów -powiatowe / rejon II etap/ do 30 punktów -wojewódzkie / III etap/ do 50 punktów Punkty za miejsca w kilku konkursach są sumowane. b) udział w życiu sportowym szkoły, starty w zawodach do 30 punktów wg opracowanego przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zespół muzyczny do 30 punktów wg regulaminu opracowanego przez nauczyciela muzyki. c) prace w Samorządzie Uczniowskim : -w zarządzie SU do 20 punktów -w zarządzie klasy do 10 punktów -w sekcji SU do 15 punktów Punkty przydziela opiekun SU lub wychowawcy. d) praca w organizacjach pracujących systematycznie/ spotkania co najmniej raz w tygodniu/ od 5 do 10 punktów e) praca w innych organizacjach /za organizację/ do 5 punktów f) praca na rzecz szkoły: -przygotowanie imprez szkolnych i apeli do 20 punktów -opracowanie gazetki szkolnej do 10 punktów -inne prace do 15 punktów g) praca na rzecz klasy- uroczystości klasowe, pomoc koleżeńska itp. do 20 pkt. h) wysoka kultura osobista od 5 do 10 punktów i) szczególny stosunek do nauki od 5 do 10 punktów j) czytelnictwo, samodzielne lektury do 10 punktów k) frekwencja 100% do 15 punktów l) inne- szczególnie pozytywne zachowania od 5 do 10 punktów 3)Od 100 punktowego kredytu odejmujemy za: a) przeszkadzanie na lekcji / sporadyczne/ do 15 punktów / notoryczne/ od 20 do 50 punktów b) niewykonywanie poleceń nauczyciela do 10 punktów c) aroganckie odzywanie się do osób dorosłych do 15 punktów. d) ubliżanie koledze do 5 punktów. e) zaczepianie słowne lub fizyczne drugiej osoby do 5 punktów f) wulgarne słownictwo do 10 punktów g) złe zachowanie na terenie szkoły od 10 do 20 punktów h) celowe niszczenie sprzętu, mebli, innych rzeczy od 10 do 20 punktów i) kradzieże lub wyłudzanie np. pieniędzy od 20 do 50 punktów j) palenie papierosów lub picie alkoholu od 20 do 50 punktów k) wagary od 20-50 punktów l) bójki między uczniami od 20-50 punktów ł) nieobecność nieusprawiedliwiona / za każdy dzień/ 5 punktów m) negatywny stosunek do nauki od 5 do 10 punktów n) nienoszenie identyfikatorów / za każdy dzień/ od 1-10 punktów o) spóźnienia/ nieusprawiedliwione/ na lekcję/ powyżej 3 razy/ do 10 punktów 5.3.Postanowienia końcowe: 1)Uczeń może być zawieszony w prawach reprezentanta szkoły/ w ciągu roku szkolnego/ jeżeli jego zachowanie w rażący sposób narusza przyjęte normy lub jest poważnie zagrożona promocja do następnej klasy. Decyzje o zawieszeniu podejmuje dyrektor szkoły lub wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielem przedmiotu, z którego problemy występują. 2)Inne zachowania i wątpliwości dotyczące stosowania niniejszego regulaminu należy uzgadniać z opiekunem Samorządu Uczniowskiego. 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; VI. SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE I PRZEWIDYWANYCH STOPNIACH ŚRÓDROCZNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH 1. Wychowawca zobowiązany jest przeprowadzić: a) przynajmniej 2 zebrania z rodzicami w ciągu I półroczeu: - na początku roku szkolnego, - w czasie trwania półroczeu stosownie do potrzeb, b) przynajmniej jedno zebranie w ciągu II półroczeu. 2. Jeżeli uczeń ma trudności dydaktyczne lub wychowawcze , wychowawca nawiązuje kontakt z rodzicami i podaje termin spotkania. 3. W ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych wychowawca klasy organizuje spotkanie z rodzicami w celu podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania. VII. TERMINY I ZASADY KLASYFIKACJI I PROMOWANIA 1. Klasyfikacja śródroczna 1.1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem p.1.2. 1.2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z p. V p.7. 1.3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły. 2.Klasyfikacja roczna. 2.1.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w p. I V p.9 oraz p. V p.5. z zastrzeżeniem p.2.2. 2.2.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z p. I V p.9.2. oraz p.V p.7. 3. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 3.1.Miesiąc przed końcem I i II półroczeu śródrocznym wychowawca powiadamia rodziców w formie pisemnej o przewidywanych stopniach niedostatecznych. 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 4.1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 5.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (półroczeze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 7. 1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (półroczealne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem p.7.3. oraz p. IX p.1.8. 7.2 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 7.3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 7.4 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (półroczealną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 7. 5 Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w p.7.1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższy) i powtarza klasę (półrocze), z zastrzeżeniem p. IX p.1.8. 7.6. Uczeń gimnazjum, w tym gimnazjum w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w klasie specjalnej gimnazjum uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 8.1.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem p. VIII p.2.-2.9. 8.2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego , z zastrzeżeniem p. IX p.1 oraz p. VIII p.2.-2.9. 9.Uczeń kończy gimnazjum: 1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (półrocze programowo najwyższym) oraz roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (półrocznych programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem p.7.4. , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem p.9.2. 2) w przypadku gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu, o których mowa w p. X p.1., z zastrzeżeniem p.7.3. oraz p. IX p.4-4.1 i p. X p.15.3. 9.1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w p.9.1 .a), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 9.2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). VIII. Egzaminy klasyfikacyjne 1. 1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 1.2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 1.3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 1.4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 1.4.1.realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 1.4.2.spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 1.5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w p.1.4.2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 1.6. Uczniowi, o którym mowa w p.1.4.2., zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 1.7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem p.1.8. 1.8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 1.9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 1.10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w p.1.2-1.4.1. przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 1.11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w p.1.4.2., przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 1.12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w p.1.4.2., oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 1.13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 1.14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w p.1.10., a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w p.1.4.2. - skład komisji; 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 1.15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 1.16.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w przedostatnim tygodniu nauki przed feriami zimowymi lub w przedostatnim tygodniu nauki przed wakacjami. 2.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2.1.W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: a) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; b)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 2.2 Termin sprawdzianu, o którym mowa w p. 2.1. uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 2.3. W skład komisji wchodzą: 2.3.1w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 2.3.2 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko, b) kierownicze - jako przewodniczący komisji, c) wychowawca klasy, d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, e) pedagog, f) psycholog, g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, h) przedstawiciel rady rodziców. 2.4. Nauczyciel, o którym mowa w p. 2.3.1.b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 2.5. Ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem p .IX p.1. 2.6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 2.6.1.w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, o którym mowa w p.2.1.a), c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2.6.2.w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 2.7. Do protokołu, o którym mowa w p.2.6.1., dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 2.8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w p.2.1.a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 2.9. Przepisy p. 2-2.8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. IX. Egzaminy poprawkowe 1.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (półrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 1.1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 1.2 .Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych. 1.3.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1.3.1.dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 1.3.2 .nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 1.3.3.nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 1.4 Nauczyciel, o którym mowa w p.1.3.2., może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 1.5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1.5.1.skład komisji; 1.5.2. termin egzaminu poprawkowego; 1.5.3. pytania egzaminacyjne; 1.5.4 wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 1.6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca. 1.7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższy) i powtarza klasę (półrocze), z zastrzeżeniem p.1.8. 1.8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. X .Egzaminy gimnazjalne 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący: a) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych; b) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym’’ 2.Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną’’. 3.Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 3.1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 3. 2. Opinia, o której mowa w p.3., powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że: a) w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej. 3.3. Opinię, o której mowa w p.3., rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 3.4. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 3.5. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów , o których mowa w p.3 i 3.4., odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w p.6. 4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 4.1. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w p. 6. 5.1. Zwolnienie ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. 6. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 6.1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 6.2. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. 6.3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust. 6.2. powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową. 7. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności: a)przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny; b)nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; c)powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego; d) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w p.9., w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów; e) informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - przed jego rozpoczęciem ; f) nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego; g) przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów , o których mowa w p.3.; h) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego albo przerwali go, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; i)zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej; j)nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 7.1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 7.2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w p. 7.1, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 8. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem ust. 8.1 8.1. Dla uczniów , o których mowa w p.3, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o: 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego 9. W przypadku ,gdy część egzaminu gimnazjalnego ma być przeprowadzona w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów. 9.1. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: a) przewodniczący; b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce. 9.2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali. 9.3. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów , liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów (słuchaczy). 9.4. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 9.5. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu. 10. Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego, nie zostały naruszone. 10.1.W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w p. 7.1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 10.2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w p..7.1, nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów , a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach. 10.3. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom , polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne. 10.4. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi. 10.5. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w p.18.1.Protokół czytelnie podpisuje uczeń , który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 10.6. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia , nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. 11. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów . 11.2. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 12.Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 12.1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 12.2. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie , przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w p.19.1. 12.3. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 13.W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom , przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole, o którym mowa w p.18.1. 14.1. Uczeń może uzyskać maksymalnie za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów. 14.2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 14.3. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 15.1. Uczeń , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 15.2. Uczeń , który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem p.15.3. 15.3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia . 16.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 17. 1.Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 17.2. Wynik egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w p.15.1 - do dnia 31 sierpnia danego roku. 17.3. Zaświadczenie, o którym mowa w p.17.2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 18.1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. 18.2. Protokół, o którym mowa w p.18.1., przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. 18.3. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. 19.1.Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być: a) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; b) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych; c) delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla zawodów; d) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, a w przypadku egzaminu zawodowego także delegowani przedstawiciele pracodawców, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej. 19.2. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 20.Osoby, o których mowa w p.19.1., nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego. 21.Uczeń , który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 22.1.Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. 22.2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 22.3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w p.22.1., lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów , a także w stosunku do poszczególnych uczniów. 22.4. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego, z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 22.5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 22.6. Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w p.22.3-5., ustala dyrektor Komisji Centralnej. 23.1. Zestawy zadań egzaminu gimnazjalnego oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia egzaminu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. 23.2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań oraz materiałów multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej. XI .EWALUACJA 1. Harmonogram ewaluacji: - przewiduje się analizę częściową W.S. O. co roku po zakończeniu klasyfikacji rocznej. - dokładna całościowa analiza systemu oceniania nastąpi co trzy lata. 1. Narzędzia i metody ewaluacji: - ankieta dla nauczycieli, - ankieta dla uczniów, - ankieta dla rodziców, - dyskusje w zespołach przedmiotowych, - dyskusje na Radach Pedagogicznych. 1. Sposoby uzyskiwania informacji: - analiza przeprowadzonych ankiet, - wnioski z pracy w zespołach i z Rad Pedagogicznych. 1. W całościowej analizie systemu oceniania będą brać udział rodzice, nauczyciele i uczniowie. 2. Zmiany i poprawki mogą proponować: - rada rodziców - rada pedagogiczna - samorząd uczniowski 1. Zmiany muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 Brasil-Fusion Theme by: IceWasp 58,833 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu